L-Art. Kultura on-line

REGULAMIN

§1DEFINICJE

Platforma L-Art.pl, właścicielem i administratorem jest Lecturus Sp. z o.o.

ul. Dobra56/66, 00-312 Warszawa , NIP:5252818470, REGON:385800305

 1. L-Art umożliwia streaming obrazu i dźwięku, oglądanie transmisji Live oraz publikowanie już istniejących materiałów.
 2. Streaming – usługa świadczona przez Platformę L-Art za pomocą sieci Internet, pozwalająca odbierać w czasie rzeczywistym obraz i dźwięk od Nadawcy, a następnie udostępniać je na Platformie L-Art.
 3. Transmisja Live – Nadawanie przez Nadawcę Materiału w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem streamingu, z równoczesnym udostępnieniem do oglądania na Platformie L-Art.
 4. Materiał – oznacza pojedynczy materiał zdjęciowy, audialny lub audiowizualny stanowiący utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) i podlegający ochronie zgodnie z przepisami wskazanej ustawy, udostępniany przez Platformę L-Art podczas transmisji na żywo (Live Streaming) lub na żądanie (Video on Demand) w formie pliku cyfrowego w ramach Platformy L-Art.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług Platformy L-Art.
 6. Nadawca – podmiot przygotowujący Transmisję live lub umieszczający na Platformie L-Art materiał.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania z Platformy L-Art, prawa i obowiązki Użytkowników, Nadawców oraz Administratora. Wszelkie prawa do Platformy L-Art wraz z jego zawartością przysługują Administratorowi. Administrator zapewnia informację techniczną w ramach Platformy L-Art.

§3 ZASADY DZIAŁANIA SERWISU

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość przekazu i odbioru materiałów zamieszczonych w serwisie, uzależnioną od przepustowości internetowej sieci łączących Administratora z Użytkownikiem, indywidualnej konfiguracji komputera Użytkownika oraz czynników od Administratora niezależnych. Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Platformy L-Art dla określonych grup Użytkowników, w szczególności dla osób poniżej 18 roku życia, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Platformy L-Art w celu jego zmiany, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji. Korzystanie z aplikacji społecznościowych może wiązać się z koniecznością pobrania przez serwis jednorazowo danych osobowych użytkownika z portalu społecznościowego. Brak podania danych może ograniczać lub uniemożliwiać korzystanie z aplikacji społecznościowych. Użytkownik w każdym momencie może cofnąć pozwolenie na korzystanie z takiej aplikacji zgodnie z regulaminem Facebooka.

§4 PRAWA INTELEKTUALNE

Wszystkie Materiały, a także grafiki i treści redakcyjne dostępne na Platformie L-Art są chronione na podstawie przepisów ochrony własności intelektualnej oraz innych przepisów prawa. Użytkownik może jedynie oglądać lub odsłuchiwać Materiały oraz Transmisje, w sposób określony na Platformie L-Art oraz w Regulaminie, przez czas określony na Platformie L-Art, bez możliwości ich pobierania lub zapisu. Użytkownik nie ma prawa korzystać z Materiałów oraz grafik i treści, o których mowa w Regulaminie w inny sposób, aniżeli określony Regulaminem, w szczególności Użytkownik nie może ich w żaden sposób utrwalać, zwielokrotniać, modyfikować, rozpowszechniać, wprowadzać do obrotu, ani w całości ani we fragmentach. Materiały dostępne na Platformie L-Art posiadają system bezpieczeństwa wykorzystujący rozwiązania techniczne zabezpieczające informacje cyfrowe przed pobraniem. Naruszenie praw ochrony własności intelektualnej, o których mowa powyżej może spowodować pociągnięcie Użytkownika do odpowiedzialności cywilnej lub karnej, w tym dochodzenia zapłaty stosownych odszkodowań.

§5 KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Serwis służy wyłącznie do oglądania i odsłuchiwania przez Użytkownika Materiałów i Transmisji udostępnianych, na zasadach określonych w Regulaminie oraz do publikowania przez Nadawcę Materiałów i Transmisji na zasadach określonych w Regulaminie. Korzystanie z Serwisu wymaga dostępu do sieci Internet oraz zainstalowanej przeglądarki internetowej. Odwiedzanie Platformy L-Art jest całkowicie darmowe.
 2. Platforma L-Art udostępnia Materiały darmowe, płatne oraz z możliwością donacji Nadawców. Informacja o ewentualnych płatnościach znajduje się przy opisie Materiału.
 3. Korzystanie z Platformy L-Art polega wyłącznie na odtwarzaniu zawartości Platformy L-Art przez Użytkowników oraz publikowaniu Materiału i Transmisji przez Nadaw- ców. Zarówno Użytkownik jak i Nadawca zobowiązuje się korzystać z Platformy L-Art w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniej- szego regulaminu oraz dobrymi obyczajami. Nieprzestrzeganie zasad korzystania z Platformy L-Art będzie skutkowało natychmiastowym zaprzestaniem świadczenia usług dla danego Użytkownika oraz Nadawcy.

§6 PLIKI COOKIES

Strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, zbierania informacji statystycznych oraz dostarczania reklam. Mogą je też stosować podmioty z nami współpracujące. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Platformy L-Art. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. Dostosowania zawartości stron internetowych Platformy L-Art do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową.
 2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 3. Utrzymania sesji Użytkownika – Użytkownik nie musi być dla każdej podstrony lub sesji na Platformie L-Art ponownie identyfikowany, w szczególności podczas sesji z płatnym dostępem.
 4. Dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Pliki cookies mogą być zamieszczane i wykorzysty- wane przez Administratora, podmioty współpracujące z Administratorem, w szczególności serwisy reklamowe i statystyczne oraz ich partnerów. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

§7 OŚWIADCZENIA NADAWCY

Publikowanie Materiału przez nadawcę jest równoznaczne z tym, że: – jest wyłącznym twórcą, wykonawcą lub producentem Materiału lub Transmisji, – przysługują mu pełne prawa do Materiałów lub Transmisji lub jest uprawniony do dysponowania, korzystania lub rozporządzania tymi prawami, – prawa do Materiałów oraz Transmisji nie są ograniczone na rzecz osób trzecich, – Materiały lub Transmisja nie narusza praw i dóbr osobistych innych osób oraz zasad współżycia społecznego, zabezpieczy Administratora przez roszczeniami osób trzecich jakie mogą pojawić się w związku z nieprawdziwością powyższych oświadczeń. W szczególności Nadawca zapłaci niezwłocznie zasądzone lub uzgodnione z występującym z roszczeniem wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, a także dokona usunięcia skutków naruszenia oraz pokryje wszelkie związane z tym koszty. Nadawca, przez publikowanie Materiałów lub Transmisję na Platformie L-Art:

 1. Udziela Administratorowi licencji niewyłącznej z prawem udzielania dalszej licencji na korzystanie z Materiałów i Transmisji w zakresie ich udostępniania na Platformie L-Art. Nadawca upoważnia Administratora oraz osoby trzecie do układania i porząd-kowania Materiałów i Transmisji według różnych kryteriów.
 2. Zezwala Administratorowi na korzystanie z Materiałów i Transmisji w celu informowania o Platformie L-Art oraz jego promocji we wszystkich mediach i na wszystkich nośnikach, niezależnie od formy, techniki, sposobu lub innych okoliczności. Nadawca zezwala na umieszczenie informacji komercyjnych w opublikowanych przez niego Materiałach oraz Transmisjach.
 3. Zobowiązuje się wobec Administratora, że ani on ani jakiekolwiek podmioty uprawnione do danego Materiału lub Transmisji nie będą wykonywać praw osobistych, w tym nadzoru autorskiego ani uprawnień związanych z ochroną dóbr osobistych. Nadawca uzyska niezbędne zezwolenia wszystkich podmiotów uprawnionych najpóźniej z chwilą opublikowania na Platformie L-Art Materiału lub Transmisji.
 4. Przyjmuje do wiadomości, że licencje i zgody, o których mowa w punktach 1,2,3, udzielone zostają bez ograniczenia czasowego, terytorialnego, ilościowego. Rozwiązanie licencji oraz stosownych zgód następuje na żądanie Nadawcy i jest realizowane przez usunięcie wskazanych przez Nadawcę Materiałów lub Transmisji.

§8 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Korzystanie z Platformy L-Art. jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia Użytkownika określone zostały w dokumencie „Polityka Prywatności” dostępnym na stronie Platformy L-Art. Korzystanie z Platformy L-Art jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na komunikację marketingową, w tym przesyłanie przez Platformę L-Art za pomocą usług telekomunikacyjnych informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204).

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin jest udostępniony na Platformie L-Art w sposób umożliwiający pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez podania przyczyn i bez uprzedzenia. Zmiany wchodzą w życie wraz z umieszczeniem zmodyfikowanego tekstu Regulaminu na Platformie L-Art. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy o ochronie danych osobowych.